Soba 115

Lat­est posts by Ivan Tulić (see all)

  .

  .

  .

  Bez pomoći

  .

  Kada se cement na noga­ma osušio
  Više mi nije bilo bit­no što mi je kanap jeo kosti ruke.
  Tu na dnu
  nema mi pomoći
  do pro­fe­sion­al­nih roni­la­ca žandarmerije.

  Gledam ovog čove­ka do sebe.
  Već dva dana na vestima
  oglašava­ju nje­gov nestanak.

  Ona spa­va
  Obduk­ci­ja će pokaza­ti od čega.

  .

  Soba 115

  .

  Veći deo dana ležim na stomaku
  a onda poludim
  ispušim pola pak­le cigareta
  i smešim se stablima
  koja kri­ju ptice i elek­trične vodove.
  Preko puta mog kreveta
  leži čovek sa rezom preko celih grudi.
  Za vreme posete rekao je ženi
  da ga mrzi da umre.
  Samo bi spavao i čitao novine.
  Nakon pet min­u­ta je dobio groznicu i povratio.
  Tiho sam se uklo­nio iz sobe
  u prat­nji upal­jača i nje­gove dnevne štampe
  dok su mu ubriz­gavali injek­ci­je u nadi da im neće umreti pred očima.
  Kada sam se vratio
  ležao je priključen na ekg.
  Pos­ma­trao je pljusak tihim
  stak­len­im očima
  dok je jed­na od najz­god­ni­jih ses­tara na odeljenju
  zapi­si­vala vreme napada
  a napolju gro­movi par­ali nebo
  i blješ­tali na njenom dugom
  nebran­jenom vratu.

  .

  .

  Bez klasične muzike u pozadini

  .

  Cedi­la je pomorandžu čita­vo popodne
  te mrtve srede.
  Ležao sam na podu i pos­ma­trao kako
  drži nož
  i kas­ni na posao.
  Pevuši­la je tiho a oštri­ca nas­tavl­jala njenu zamisao
  o smr­ti šefa, muža, ljubavni­ka i komšiluka.

  Bilo je divno gle­dati je smirenu posle toliko vremena.

  .

  .

  Vraćan­je papiru i olovkama

  .

  Ima pre­više stvari koje nisam rekao
  ili sti­gao da zapišem.
  Otu­da mali notes.

  Trčim bez ideje.
  Ogr­nut svakodnevnicom.
  Sed­im i pušim.

  Loš sam,
  čak i za poeziju.

  .

  .

  .

  .

  .

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja